Regulamin

Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO - www.emagnez.pl
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Mineral Pharmacy, s.r.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.emagnez.pl, w tym m.in. warunki składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, zasady dostarczania zamówionych Towarów do Klienta, sposób i termin uiszczania Ceny Towaru, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.

Ponadto Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Mineral Pharmacy, s.r.o. nieodpłatnych usług drogą elektroniczną – prowadzenia Konta Klienta na potrzeby składania Zamówień.

§1
DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenia:
a. Cena Towaru – wartość brutto Towaru wyrażona w złotych polskich, uwzględniająca podatki, w tym podatek VAT, nie uwzględniająca natomiast Kosztów Dostawy;
b. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną podejmowania działań zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
c. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121 j.t.)
d. Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Klienta, za pomocą którego dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji;
e. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
f. Koszt Dostawy – opłata za dostawę Towaru do miejsca znajdującego się na terytorium Polski i wskazanego przez Klienta, której wysokość jest wskazana w trakcie dokonywania Zamówienia i w wysłanym przez Sprzedawcę Potwierdzeniu Zamówienia;
g. Login – adres e-mail podany przez Klienta na etapie rejestracji w Sklepie Internetowym;
h. Łączny Koszt Zamówienia – łączna kwota, do której zapłaty zobowiązany jest Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym z tytułu Umowy Sprzedaży; składają się na nią: Cena Towarów, Koszt Dostawy oraz inne koszty, jeśli występują i zostały podane do wiadomości Konsumenta i przez niego zaakceptowane;
i. Rabat – zniżka oznaczona procentowo lub kwotowo od ustalonej Ceny Towaru;
j. Regulamin – niniejszy regulamin;
k. Potwierdzenie Zamówienia – przesyłana przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej informacja o przyjęciu złożonego przez Klienta Zamówienia do realizacji, będące dowodem jego akceptacji przez Sprzedawcę;
l. Rachunek Bankowy Sprzedawcy – rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w banku BPKOPLPW o numerze: PL21102013900000630206431417.
m. Sklep Internetowy – dostępna pod adresem www.emagnez.pl strona internetowa, której właścicielem jest Sprzedawca, przeznaczona do zawierania Umów Sprzedaży;
n. Sprzedawca – Mineral Pharmacy, s.r.o., DIČ (NIP): CZ05885582, IČO (REGON): 05885582, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Revoluční 724/7, 110 00 Praga 1, Republika Czeska, tel. +48 571 502 560 (opłata, jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora), e-mail: info@emagnez.pl;
o. Towar – produkt prezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym;
p. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość przez Sprzedawcę z Klientem na zasadach określonych w Regulaminie;
q. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 tj.);
r. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827);
s. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176);
t. Zamówienie – sporządzone przez Klienta i skierowane do Sprzedawcy zestawienie Towarów, które Klient chce kupić w Sklepie Internetowym wraz z określeniem sposobu dostawy.

§2
OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem niezbędnym do skorzystania ze Sklepu Internetowego jest:
a. dostęp do komputera z podłączeniem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową;
b. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 9 lub Chrome 15 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowsza, z włączoną obsługą CSS i JavaScript;
c. dla optymalnej wielkości i kolorystyki zalecana jest rozdzielczość 1024x768 piksela lub wyższa oraz głębia barw 32-bit;
d. włączona obsługa plików cookies.
2. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, a za taką działalność uznaje się w szczególności:
a. ingerencja w korzystanie ze Sklepu Internetowego przez inne osoby, w tym uniemożliwienie korzystania z niego innym Klientom,
b. ingerencja w zawartość Sklepu Internetowego.
3. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego. W sytuacji stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego albo problemów technicznych w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Klient może o tym fakcie poinformować Sprzedawcę telefonicznie pod numerem +48 571 502 560 albo za pośrednictwem adresu email: info@emagnez.pl. Sprzedawca niezwłocznie podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego.
4. Sprzedawca ma prawo do umieszczania w Sklepie Internetowym treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów, a także towarów i usług osób trzecich.
5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Sklepu internetowego w celu konserwacji albo aktualizacji bazy Towarów albo innych informacji kierowanych do Klientów.

§3
KONTO UŻYTKOWNIKA. REJESTRACJA
1. W celu rejestracji Konta Klient powinien kliknąć na przycisk “Rejestracja”. Klient zostanie przekierowany na kolejną stronę, na której znajduje się formularz rejestracyjny.
2. Jeżeli Klient chce kontynuować rejestrację, jest on zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól formularza rejestracyjnego, chyba że dane pole jest oznaczone jako opcjonalne.
3. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego mogą dotyczyć tylko Klienta i muszą być zgodne z prawdą. Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego.
4. Klient, chcąc kontynuować rejestrację Konta, zobowiązany jest do:
a. przeczytania i zaakceptowania Regulaminu;
b. wyrażenia woli zawarcia umowy o świadczenie przez Sprzedawcę drogą elektroniczną nieodpłatnej usługi prowadzenia Konta Klienta;
c. wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a Klient ma swobodny dostęp do podanych danych osobowych, może je poprawiać, modyfikować albo usunąć.
5. Jeżeli Klient nie uczyni zadość zobowiązaniom, o którym mowa w §3 ust. 4 Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracyjnym rejestracja nie może zostać dokończona i Konto Klienta nie zostanie założone. Wpisane do tej pory dane nie zostaną przesłane Sprzedawcy.
6. W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. Po wyrażeniu takiej zgody Sprzedawca może przesyłać informacje handlowe na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu rejestracyjnym. Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy - info@emagnez.pl.
7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient, chcąc dokończyć rejestrację, powinien kliknąć przycisk “Zarejestruj”.
8. Po dokonaniu przez Klienta wszystkich czynności związanych z rejestracją na adres email podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym zostanie przesłana wiadomość zawierająca następujące informacje:
a. potwierdzenie zakończenie rejestracji,
b. potwierdzenie aktywowania Konta Klienta.
9. Administratorem danych osobowych Klienta jest Mineral Pharmacy, s.r.o.
10. Z chwilą przesłania wiadomości, o której mowa w §3 ust. 8 Regulaminu, zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta.
11. Po ostatecznym zakończeniu rejestracji Konta w Sklepie Internetowym logowanie odbywa się przy użyciu Loginu, którym jest adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, oraz hasła podanego przy rejestracji. Hasło może zostać w każdej chwili zmienione przez Klienta po zalogowaniu się na Konto.
12. W przypadku zmiany danych Klienta podanych przy rejestracji, które to są niezbędne do realizacji Zamówienia, Klient zobowiązany jest dokonać ich niezwłocznej aktualizacji.
13. W celu usunięcia Konta należy wysłać wiadomość email na adres: info@emagnez.pl z żądaniem usunięcia Konta. Z chwilą usunięcia Konta ulega rozwiązaniu umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na utrzymywaniu Konta.
14. Klient zobowiązany jest minimalizować ryzyka związane pozyskaniem i modyfikowaniem danych Klienta przez osoby nieuprawnione w szczególności przez korzystanie z programu antywirusowego oraz zachowanie w tajemnicy hasła do Konta.
15. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się Loginem i hasłem do Konta jest Klient.

§4
INFORMACJE O TOWARACH
1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zamówienie może zostać złożone tak jak zostało to opisane w §5 Regulaminu i będzie traktowane jako oferta Klienta.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w Cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo udzielania Rabatów dla stałych Klientów.

§5
ZAMÓWIENIA. UMOWY SPRZEDAŻY
1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
2. Klient może składać Zamówienia przez telefon przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Telefonować oraz wysyłać wiadomości SMS Klient może na numer telefonu +48 571 502 560 (opłata, jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).
3. Klient może składać Zamówienia przy wykorzystaniu poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Stosowną wiadomość należy przesłać na adres email Sprzedawcy: info@emagnez.pl.
4. Klient może składać Zamówienia przez wykorzystanie opcji Chat w Skepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
5. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet bezpośrednio w Sklepie Internetowym należy:
a. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, wskazać ilość zamawianych Towarów oraz inne dane, jeżeli są wymagane, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
b. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem;
c. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura;
d. wybrać rodzaj przesyłki oraz formę płatności (sposób dostarczenia Towaru);
e. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
6. W celu złożenia Zamówienia w ramach rozmowy telefonicznej należy w trakcie rozmowy:
a. wskazać nazwę Towaru będącego przedmiotem Zamówienia oraz jego ilość i inne dane, jeśli są wymagane;
b. określić sposób dostawy oraz formę płatności akceptowane przez Sprzedawcę;
c. podać dane niezbędne do doręczenia Klientowi Towaru,
d. podać aktywny adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłane Potwierdzenie Zamówienia.
7. Każdorazowo, podczas składania przez Klienta zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej Sprzedawca podsumuje Zamówienie i poinformuje Klienta o Łącznym Koszcie Zamówienia, a Klient na zakończenie rozmowy wyraźnie potwierdzi, że przekazane informacje zrozumiał i zobowiązuje się uiścić stosowną kwotę odpowiadającą Łącznemu Kosztowi Zamówienia.
8. W celu złożenia Zamówienia przy wykorzystaniu wiadomości SMS należy w wiadomości:
a. wskazać nazwę Towaru będącego przedmiotem Zamówienia oraz jego ilość i inne dane, jeśli są wymagane;
b. określić sposób dostawy oraz formę płatności akceptowane przez Sprzedawcę;
c. podać dane niezbędne do doręczenia Klientowi Towaru;
d. podać aktywny adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłane Potwierdzenie Zamówienia;
9. Każdorazowo, podczas składania przez Klienta zamówienia poprzez wysłanie wiadomości SMS Sprzedawca prześle na numer telefonu, z którego wysłana została wiadomość SMS przez Klienta, informację o Łącznym Koszcie Zamówienia. Jeżeli numer telefonu będzie niedostępny albo na numer ten nie mogą być wysyłane wiadomości SMS przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca informuje o tym Klienta, wysyłając wiadomość na podany w wiadomości adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu wiadomości SMS albo email od Sprzedawcy Klient musi odpowiedzieć na taką wiadomość poprzez stwierdzenie, że podtrzymuje Zamówienie oraz zobowiązuje się uiścić stosowną kwotę odpowiadającą Łącznemu Kosztowi Zamówienia. Dopiero po przesłaniu wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, dochodzi do prawidłowego złożenia Zamówienia i wówczas Sprzedawca może przesłać Klientowi Potwierdzenie Zamówienia.
10. W celu złożenia Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości email należy w wiadomości:
a. wskazać nazwę Towaru będącego przedmiotem Zamówienia oraz jego ilość i inne dane, jeśli są wymagane;
b. określić sposób dostawy oraz formę płatności akceptowane przez Sprzedawcę;
c. podać dane niezbędne do doręczenia Klientowi Towaru;
d. podać aktywny adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłane Potwierdzenie Zamówienia;
11. Każdorazowo, podczas składania przez Klienta zamówienia poprzez wysłanie wiadomości email, Sprzedawca odpowie na takie Zamówienie, przesyłając wiadomość z informacją o Łącznym Koszcie Zamówienia. Po otrzymaniu wiadomości email od Sprzedawcy Klient musi odpowiedzieć na taką wiadomość poprzez stwierdzenie, że podtrzymuje Zamówienie oraz zobowiązuje się uiścić stosowną kwotę odpowiadającą Łącznemu Kosztowi Zamówienia. Dopiero po przesłaniu wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, dochodzi do prawidłowego złożenia Zamówienia i wówczas Sprzedawca może przesłać Klientowi Potwierdzenie Zamówienia.
12. W celu złożenia Zamówienia przy wykorzystaniu opcji Chat w Sklepie Internetowym w trakcie rozmowy należy:
a. wskazać nazwę Towaru będącego przedmiotem Zamówienia oraz jego ilość i inne dane, jeśli są wymagane;
b. określić sposób dostawy oraz formę płatności akceptowane przez Sprzedawcę;
c. podać dane niezbędne do doręczenia Klientowi Towaru;
d. podać aktywny adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłane Potwierdzenie Zamówienia;
13. Każdorazowo, podczas składania przez Klienta Zamówienia przy wykorzystaniu opcji Chat w Sklepie Internetowym, Sprzedawca poinformuje Klienta o Łącznym Koszcie Zamówienia oraz podsumuje Zamówienie. Klient musi potwierdzić, że przekazaną informację zrozumiał oraz że podtrzymuje Zamówienie i zobowiązuje się uiścić stosowną kwotę odpowiadającą Łącznemu Kosztowi Zamówienia. Dopiero po przesłaniu wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, dochodzi do prawidłowego złożenia Zamówienia i wówczas Sprzedawca może przesłać Klientowi Potwierdzenie Zamówienia.
14. Przez złożenie Zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Oferta jest ważna przez 7 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie Potwierdzenia Zamówienia, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie Zamówienia uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę, co oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.
15. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski.
16. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
17. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z Towarem do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest na Koncie). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Towarów składających się na Zamówienie, modyfikacji w adresie dostawy lub danych na fakturze.
18. Jeśli realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a. anulowanie całości Zamówienia (w takim przypadku Klient zwolni Sprzedawcę z obowiązku realizacji Zamówienia);
b. anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa (w takim przypadku Klient zwolni Sprzedawcę z realizacji Zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ono możliwe do spełnienia);
19. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a. przelew bankowy na Rachunek Bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę Potwierdzenia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na Rachunek Bankowy Sprzedawcy);
b. gotówką za pobraniem – płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy Towaru (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę Potwierdzenia Zamówienia);
c. płatność kartą – płatność natychmiastowa za pośrednictwem bramki płatniczej ComGate (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę Potwierdzenia Zamówienia).
20. Ze szczegółowymi informacjami na temat możliwych form płatności Klient może się zapoznać także w trakcie składania Zamówienia.
21. Klient nie ma możliwości zapłaty za część Zamówienia z góry, a za część Zamówienia przy odbiorze. Wybrana forma płatności dotyczy całego Zamówienia.
22. W przypadku, gdy Klient wybierze jako formę płatności za Zamówiony Towar przelew bankowy na Rachunek Bankowy Sprzedawcy i nie dokonana płatności w ciągu 14 dni od daty przesłania Potwierdzenia Zamówienia, Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę.
23. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy za Towar. Możliwe sposoby i czas dostawy:
a. po zaksięgowaniu przelewu na koncie dostawy wynosi do 48 godzin w dni robocze;
b. przy płatności przy odbiorze wynosi do 48 godzin w dni robocze od momentu złożenia zamówienia;
c. w przypadku płatności kartą wynosi do 48 godzin w dni robocze od momentu złożenia zamówienia i dokonania płatności;
24. Z możliwym czasem realizacji Zamówienia oraz dostawy Klient może zapoznać się w trakcie jego składania.
25. Podany czas realizacji Zamówienia oraz czas dostawy dotyczy dni roboczych.
26. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zrealizowanego Zamówienia lub opóźnienia w dostawie, wynikające z błędnego lub niedokładnego podania adresu przez Klienta.
27. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę pod kątem tego, czy nie została uszkodzona oraz czy jest ona kompletna w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
28. Klient nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego Towaru.
29. Sprzedawca dołącza do przesyłki, będącej przedmiotem Zamówienia, fakturę.

§6
REKLAMACJE
1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar bez wad. Sprzedawca nie udziela Klientowi dodatkowych gwarancji.
2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
a. Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży, w szczególności jeżeli Towar:
i. nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
ii. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta,
iii. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
b. Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży, w szczególności jeżeli Towar:
i. stanowi własność osoby trzeciej,
ii. obciążony jest prawem osoby trzeciej.
3. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.
4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta za to, że Towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta Towaru lub jego przedstawiciela, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
5. Sprzedawca odpowiada za wadliwy Towar przez 2 lata od jego wydania.
6. Reklamacje mogą być składane:
a. pisemnie pod adresem: Mineral Pharmacy, s.r.o., Revoluční 724/7, 110 00 Praga 1, Republika Czeska,
b. poprzez wysłanie wiadomości na pocztę elektroniczną Sprzedawcy: info@emagnez.pl.
7. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru Klient powinien przesłać lub w inny sposób dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem potwierdzającym nabycie go u Sprzedawcy (może to być np. paragon, faktura, dowód zapłaty za konkretne Zamówienie). Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Mineral Pharmacy, s.r.o., Revoluční 724/7, 110 00 Praga 1, Republika Czeska. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane i uzasadnione koszty przesyłki.
8. Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu roku od dnia dostrzeżenia wady. Termin na złożenie reklamacji nie może jednak zakończyć się przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności Sprzedawcy za Towar.
9. W ramach składania reklamacji Konsument może żądać:
a. naprawienia Towaru;
b. wymiany Towaru na wolny od wad;
c. obniżenia ceny;
d. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
10. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
11. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klientów, którzy nie są Konsumentami jest ograniczona do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za objęty reklamacją Towar i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną, Klient taki otrzyma Towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona Cena Towaru. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku należy do Sprzedawcy a obowiązek udowodnienia, że rzecz sprzedana ma wady, należy do Klienta nie będącego Konsumentem.

§7
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, dostarczając Sprzedawcy jednoznaczne w tym przedmiocie oświadczenie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej i może zostać wykorzystany przez Konsumenta.
2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi gdy:
a. Towar jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. Towar jest rzeczą ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia,
c. Towar jest rzeczą dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrotu można dokonać poprzez:
a. odesłanie Towaru na adres: Mineral Pharmacy, s.r.o., Revoluční 724/7, 110 00 Praga 1, Republika Czeska.
4. Na Konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad Towarem do czasu jego zwrócenia.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności, w tym Cenę Towaru oraz Koszt dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
7. Koszt zwrotu Towaru będącego następstwem odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży ponosi Konsument.
8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym Ceny Towaru oraz Kosztu Dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawcy wolno jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sposób zwrotu płatności przez Sprzedawcę uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:
a. w przypadku dokonania przelewu na Rachunek Bankowy Sprzedawcy Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Konsumenta, po uprzednim wezwaniu Konsumenta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego,
b. w przypadku zapłaty gotówką za pobraniem Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Konsumenta, po uprzednim wezwaniu Konsumenta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Konsumenta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o którym mowa w §9 ust. 9 Regulaminu, Konsument nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Konsumenta błędnych danych wymaganych do przelewu bankoweg. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku niezwłocznie po uzyskaniu pełnych i prawidłowych danych od Konsumenta

§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta nie będącego Konsumentem.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła. Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca jest odpowiedzialny.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw Klientów, którzy złożyli zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania. Sprzedawca poinformuje o zmianach za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Klientów, którzy posiadają Konta. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji zmiany skutkować będzie brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie Internetowym oraz doprowadzi do rozwiązania umowy o prowadzenie Konta Klienta.
3. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, przy czym postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest Konsument.
4. W przypadku sporów, których stroną jest Konsument, ma on możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może:
a. skierować wniosek o mediację do Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Centrum. Powyższe nie stanowi umowy o mediację ani zgody Sprzedawcy na mediację, o którą wniósł Konsument. Regulamin Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie dostępny jest na stronie internetowej www.sakig.pl/pl/mediacje/regulamin.
b. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.08.2023 r.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


ZAŁĄCZNIK NR 1
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Data i miejscowość:......................................
Mineral Pharmacy, s.r.o.
DIČ (NIP): CZ05885582
Revoluční 724/7
110 00 Praga 1 
Republika Czeska
e-mail: www.emagnez.pl

Konsument: ...........................................................................................................
(tutaj należy wpisać dane Konsumenta, tj. imię, nazwisko, adres, adres email)

Oświadczenie
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:
1............................................................................................................... 2............................................................................................................... 3............................................................................................................... 4............................................................................................................... 5............................................................................................................... 6...............................................................................................................

Zamówienie na wskazany wyżej Towar zostało złożone w dniu .......................................
(w tym miejscu należy wpisać datę złożenia zamówienia)

Towar został odebrany ............................................................................................
(w tym miejscu należy wpisać datę odbioru Towaru)

 

.........................................................
Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)
*niepotrzebne skreślić